زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیوشیمی
۲. تغذیه

موجود زنده مانون تغییر و تحول مواد است . با عمل جذب موادی را از محیط می گیرد و به کمک آنزیم های مختلف آنها را تغییر داده و نیازهای مادی و انرژیایی خود را تامین می کند و آنچه را که زائد است طی فرآیند وازنش (دفع ) به بیرون می راند . مجموع اعمالی را که در موجود زنده به کمک آنزیم ها و بر طبق دستورالعمل ژن ها روی مواد صورت می کیرد متابولیسم گوییم که شامل دو فرآیند آنابولیسم و کاتابولیسم است . در فرآیند اول که انرژی خواه است ماده سازی صورت می گیرد . این عمل موجب رشد و نمو و ترمیم بدن جاندار می شود . در فرآیند کاتابولیسم یعنی تجزیه و تخریب انرژی لازم برای زندگی موجود  و همچنین برای واکنش های آنابولیسمی فراهم می آید . بنابراین موجود زنده همواره در حال تغییر و تحول است .

به طور کلی جانداران را از نظر تغذیه به دو گروه : خودپرور ( اتوتروف ) و دگرپرور (هتروتروف ) تقسیم می کنند . گروه اول یا شامل جاندارانی هستند که دارای رنگیزه کلروفیل اند و می توانند به کمک نور خورشید نیازهای مادی و انرژیایی خود و سایر جانداران را برآورده سازند ( فتواتوتردف ) و یا توانایی اکسایش ( اکسیداسیون ) مواد کافی را دارند و انرژی لازم برای کارهای زیستی را از این راه به دست می آورند ( شیمیواتوتروف ) . گروه دوم قادر به ساختن غذای مورد نیاز خود نیستند و از مواد آلی ساخته شده توسط اتوتروف ها استفاده می کنند .  

۳. رشد و نمو

رشد عبارت است از تغییرات کمی که در زندگی یک جاندار صورت می گیرد در حالیکه نمو شامل تغییرات کیفی است . بنابراین وقتی از رشد و نمو سخن به میان می آیدمنظور مجموعه تغییرات کمی و کیفی در یک جاندار است که با تغذیه و متابولیسم ارتباط پیدا می کند . مواد غذایی پس از ورود به درون جاندار نیازهای مادی و انرژیایی او را برآورده می سازند بنابراین در موجودی که در حال رشد و نمو است هم باید ماده سازی انجام شود و هم تخریب ماده ولی ماده سازی بر تخریب ماده برتری دارد . برعکس اگر تخریب ماده بر ساخت آن برتری داشته باشد وزن موجود زنده کاهش می یابد .

به طور کلی جانداران زندگی خود را از حالت تک یاختگی آغاز می کنند . این یاخته تغذیه و رشد می کند و موقعی مه به حجم معنی رسید تقسیم می شود . در جانداران تک یاخته ای یاخته های حاصل از تقسیم از یکدیگر جدا می شوند و هر یک مستقل از دیگری به رشد و نمو خود ادامه می دهند در صورتی که در جانداران پریاخته ای یاخته های حاصل از یکدیگر جدا نشده و به صورت پیوسته به هم باقی می مانند و توده کمابیش بزرگی از یاخته ها فراهم می آید .این یاخته ها به تدریج بر طبق دستورالعمل ژنتیکی تمایز می یابند و هر دسته از آنها منشا تشکیل بافت ویژه ای می شود . در بدو پیدایش رشد جانداران بسیار سریع صورت می گیرد ولی بعدها رشد به تدریج کند و سرانجام متوقف می شود . در این حالت جریان ماده سازی و تخریب ماده برابر یکدیگرند در حالی که در دوره پیری فرآیند تخریب بر ماده سازی پیشی می گیرد .

رشد یک جاندار پریاخته ای ممکن است بر اثر افزایش تعداد یاخته های تشکیل دهنده بدن یا نتیجه رشد ابعاد یاخته های آن و یا هم تکثیر یاخته ها و هم افزایش ابعاد آنها باشد به عنوان مثال شمار برخی از یاخته های مانند یاخته های عصبی بدن انسان در مراحل مختلف زندگی ثابت می ماند ولی یاخته ها توان رشد خود را حفظ می کنند در صورتی که یاخته های پوست بدن و یاخته های پوششی لوله گوارش و یاخته های جگر در تمام طول عمر قدرت تکثیر خود را حفظ می کنند و پیوسته تجدید می شوند .

۴. تحریک پذیری و حرکت

موجودات زنده حساس اند و در برابر عوامل محرک از خود واکنش نشان می دهند . این واکنش به صورت حرکت ظاهر می شود . چنانچه حرکت به سوی محرک باشد آن را واکنش مثبت و اگر واکنش موجب دوری جاندار از محرک شودآن را واکنش منفی گوییم . تحریک پذیری تنها ویژه یک موجود پریاخته ای کامل نیست بلکه یاخته های تشکیل دهنده بدن موجود نیز حساس و تحریک پذیرند و در برابر محرک های درونی و بیرونی از خود واکنش نشان می دهند . نوع واکنش ارتباطی با نوع محرک ندارد به طوری که تحریک یک یاخته ماهیچه ای یا عصبی با هر عامل محرکی مانند عوامل مکانیکی . الکتریکی . شیمیایی و ... باعث می شود که واکنس تار ماهیچه ای به صورت انقباض و واکنش تار عصبی به صورت جریان عصبی بروز کند . واکنش برخی از جانداران مانند بسیاری از جانوران در براربر محرک سریع است در صورتی که گیاهان اغلب در برابر محرک های بیرونی واکنش های مثبت و منفی کند از خود نشان می دهند ( مانند نورگرایی مثبت ساقه و زمین گرایی منفی آن ) ولی واکنش برخی دیگر از آنها بسیار سریع است چنانکه اگر برگ گیاه حساس را با محرک های مختلف مانند ضربه یا شعله شمع تحریک کنیم واکنش سریع آن به صورت جمع شدن برگچه ها دیده می شود همچنین حرکات گیاه گوشتخواری مانند گیاه دیونه ( مگس گیر ) در برابر محرک ( حشره ) بسیار سریع است .

جالب توجه اینکه اغلب واکنش های مثبت و منفی جانداران در برابر محرک های بیرونی در جهت سازش دادن آنها با شرایط محیط صورت می گیرد و به دوام و بقای آنها در شرایط نامناسب می انجامد .

برای مثال می توان از واکنش های گیاه یا جانور در برابر عامل کم آبی نام برد که در نهایت موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود .

۵. تولیدمثل

به طور کلی جاوداران ممکن است با دو روش غیرجنسی و جنسی تولیدمثل کنند :

تولید مثل غیر جنسی در تک یاخته ای ها بدین صورت است که بر اثر رشد بزرگ می شوند و وقتی اندازه آنها به حد معینی رسید طی فرآیند ویژه ای تقسیم می شوند و یاخته های حاصل از تقسیم نیز همین راه را ادامه می دهند . در یاخته های پر یاخته ای نیز پس از چندی قطعه ای از بدن مادر جدا و منشا تشکیل موجود جدیدی می شود . تکثیر غیر جنسی در گیاهان از راه قلمه زدن . خواباندن . ایجاد پاجوش . همچنین تکثیر پیازها . غده ها . ریزوم ها و ... صوزت می گیرد .

در تولید مثل جنسی دو یاخته جنسی ند و ماده در تشکیل تخم شرکت می کنند و چون این دو یاخته چه از یک فرد و چه از دو فرد باشند تا حدودی از نظر ویژگی های وراثتی با هم تفاوت هایی دارند یاخته تخم نیز منشا تشکیل فردی خواهد شد که از نظر ویژگی های وراثتی با والد یا والدین خود کاملا همانند نیست و بین آنها تفاوت هایی وجود دارد . بنابراین بر خلاف تولیدمثل غیر جنسی که طی آن انتقال یک خزانه ژنی کاملا مشخص از نسلی به نسل دیگر صورت می کیرد با تولید مثل جنسی دو خزانه وراثتی یکی از فرد نر و دیگری از فرد ماده که از نظر ویژگی های مختلف تفاوا هایی دارند به فرزندان منتقل می شود و بدین ترتیب در بین فرزندان تفاوت هایی به وجود می آید .پیدایش این تنوع در افراد موجب می شود که در شرایط نامناسب افراد حساس از بین می روند و افراد سازش یافته با شرایط محیط باقی بمانند .

۶. فرگشت ( تکامل )

یکی دیگر از ویژگی های جانداران این است که آنها کانون تحول و تغییر در جهت سازش با شرایط محیط اند . جانداران بر اثر عوامل مختلف که برخی از آهنا شناخته شده و بر دیگر هنوز ناشناخته اند در طی زمان تغییر می کنند . بنابراین هیچ گونه ای شکل ثابت ندارد و بی تغییر باقی نمی ماند چنانکه در گذشته این تحولات و جهش ها انجام شده و موجودات زنده امروزی از جانداران بسیار ابتدایی و ساده حاصل آمده اند در حالی که از نظر شکل با اجداد خود بسیار متفاوت اند .

+ نوشته شده در  90/08/27ساعت 18:31  توسط ساحل | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام دوستان خیلی خوش اومدین ساحلم دانشجوی رشته بیوشیمی هدف از ایجاد این وبلاگ این بود که شما عزیزان رو با علم شیرین بیوشیمی آشنا کنم امیدوارم از مطالب نوشته شده خوشتون بیاد و نهایت استفاده رو کرده باشین

نوشته های پیشین
آذر 1390
آبان 1390
آرشیو موضوعی
ویژگی های موجود زنده
تفاوت میان باکتری ها و ویروس ها
آشنایی لوازم آزمایشگاهی
رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه
روش های متداول در زیست شناسی
روش های بیوشیمی
روش های فیزیولوژیکی
بررسی یاخته شناسی
یاخته های با ساختمان نامشخص
پیوندها
يار دبستاني من
دم در بيا تو
اينجا ستاره ها همه خاموشند
كلاغ تنها و كبوتر
دختر باران
رودخانه لحظه ها
به سوي آسمان هفتم
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM